Uzgodnienia PPOŻ

Oferujemy usługi uzgodnień przeciwpożarowych oraz przygotowania dokumentacji wymaganej przez Państwową Straż Pożarną.  Dzięki naszemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu wypracowaliśmy prosty proces postępowania uzgodnienia instalacji PV.  W ramach usługi oferujemy bezpłatne konsultacje.

Obowiązek uzgodnienia projektu urządzeń instalacji fotowoltaicznej dotyczy instalacji, których moc zainstalowana elektryczna wynosi więcej niż 6,5kW, sytuowanych na budynkach lub na gruncie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Uzgodnienie w trzech krokach:

 • Zebranie niezbędnych informacji w przygotowanym arkuszu (arkusz udostępniamy mailowo biuro.projektpv@gmail.com)
 • Weryfikacja przesłanych danych, przygotowanie schematu elektrycznego, projektu oraz wykonanie uzgodnienia,
 • Wysyłka kompletnej dokumentacji w formie cyfrowej na Twój adres mailowy.

Oferujemy szybki czas realizacji oraz wsparcie techniczne.

 

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznych:

1.                  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji PV, a także rozwiązania zmniejszające ryzyko powstania pożaru

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano się następujących zasad wiedzy technicznej mających na względzie zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru:

 • połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta (MC4),
 • zminimalizowano w instalacji ilość połączeń DC,
 • na dachach płaskich trasy przewodów DC należy prowadzić w metalowych kanałach kablowych bez ostrych krawędzi,
 • na dachach skośnych przewody należy prowadzić pionowo oraz przewody poza modułami należy prowadzić zawsze w dedykowanych osłonach, trwale przymocowanych do dachu,
 • kable instalacji PV nie będą prowadzone w obrębie istniejących kanałów wentylacyjnych,
 • trasy kablowe DC będą odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • wszelkie ewentualne przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej w zakresie szczelności i izolacyjności ogniowej (EI) odpowiadającej klasie oddzielenia ppoż.,
 • jeżeli elementy instalacji PV będą prowadzone przez ściany lub stropy 'pomieszczenia zamkniętego’ (gdzie ich wymagana klasa odporności ogniowej wynosi co najmniej EI 60 lub REI 60, ale nie są ww. elementami oddzielenia przeciwpożarowego, np. kotłownie i składy paliwa), przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej właściwej dla danej ściany lub stropu w zakresie szczelności i izolacyjności ogniowej (EI),
 • zapewniono ochronę odgromową urządzeń fotowoltaicznych,
 • trasy przewodów DC pozostające pod napięciem, wewnątrz budynku należy prowadzić na wysokości co najmniej 2,5 m w korytkach stalowych pełnych o odporności ogniowej co najmniej E 60, montowanych na kołkach stalowych; koryta należy oznakować na obecność prądu stałego; opcjonalnie dopuszcza się inne rozwiązanie, zabezpieczające trasę przewodów DC wewnątrz budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60,
 • oprzewodowanie nie będzie prowadzone w obrębie dróg ewakuacyjnych w budynku,
 • falownik oraz rozdzielnice należy instalować na podłożu niepalnym, w odległości min. 1 m od materiałów i przedmiotów palnych, nie będących elementami osprzętu instalacji PV, niedopuszczalny jest montaż falowników i rozdzielnic na materiałach palnych np. na płytach drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych itp.,
 • falowniki muszą mieć zapewnioną przestrzeń wentylacyjną zgodnie w wymaganiami danego producenta – nie należy zabudowywać ich bez zapewnienia wymaganej wentylacji będącej w stanie odprowadzić wydzielaną energię cieplną,
 • przewody uziemiające instalacji fotowoltaicznej (w zakresie elementów umieszczonych wewnątrz budynku) należy instalować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od przechowywanych materiałów palnych oraz stosowanych elementów wystroju oraz wyposażenia wnętrz z materiałów palnych,
 • schemat instalacji PV umieścić w pobliżu falownika.

2.             Zasady dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na budynku

Wykonując instalację PV należy zachować podstawowe zasady wiedzy technicznej dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku:

 • pola modułów fotowoltaicznych lokalizować najlepiej na podłożu niepalnym i zawierającym niepalną izolację cieplną; moduły lokalizować co najmniej 10 cm nad pokryciem dachu lub zgodnie z wymaganiami producenta,
 • pola modułów fotowoltaicznych lokalizować w odległości co najmniej 2,5 m od ścian oddzielenia przeciwpożarowego (granicy stref pożarowych w budynku), lub wyprowadzić ścianę na wysokość 0,3 m ponad moduły fotowoltaiczne, w przypadku przejścia okablowania przez granicę stref pożarowych kable należy prowadzić w korytach kablowych:
 
 • pola modułów fotowoltaicznych lokalizować w odległości co najmniej 1,5 m od klap będących elementami instalacji oddymiającej budynku,
 • jeżeli panele instalacji przekraczają łącznie wymiary 40 m x 40 m, należy podzielić je na sektory o wymiarach maksymalnie 40 m x 40 m, z zachowaniem odległości co najmniej 5 m pomiędzy sektorami oraz co najmniej 1 m od brzegu dachu:

3.                 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP oraz rozłącznik ppoż. prądu strony DC

 

3.1 Kubatura budynku przekracza 1000m3 (należy spełnić co najmniej 1 z 3 warunków) :

 1. a) automatyczny rozłącznik strony DC (typu: PROJOY/SANTON) montowany na zewnątrz budynku, automatycznie odłączający napięcie strony DC po zaniku napięcia AC, przewody DC pod napięciem znajdować się będą wyłącznie na zewnątrz budynku pomiędzy modułami a automatycznym rozłącznikiem strony DC
 2. b) optymalizatory mocy zmniejszających napięcie strony DC do poziomu napięcia bezpiecznego po zaniku napięcia AC – montowane pod modułami na zewnątrz budynku,
 3. c) całość strony DC wraz z falownikiem instalowana na zewnątrz budynku – poza strefą pożarową budynku.

* budynek powinien posiadać przeciwpożarowy wyłącznik prądu strony AC

3.2 Kiedy nie trzeba stosować zabezpieczeń z pkt. 3.1:

– istniejący i funkcjonujący (użytkowany) budynek mieszkalny jednorodzinny – na podstawie                           § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

– kubatura każdej strefy pożarowej budynku nie przekracza 1000 m3,

– instalacja gruntowa

4. Oznakowanie budynku

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip  ratowniczo  gaśniczych  należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w instalację PV wg normy PN-EN 60364-7-712:

biuro projektowe radmar

GODZINY PRACY

kONTAKT

Social Media