Pomiary elektryczne

Usługi w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych:
– przeglądy instalacji elektrycznych,
– przeglądy i pomiary elektryczne odbiorcze,
– przeglądy i pomiary elektryczne 5 letnie,
– pomiary okresowe instalacji elektrycznych,
– pomiary impedancji pętli zwarcia,
– pomiary rezystancji uziemień,
– pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
– protokoły z pomiarów elektrycznych.

 

Dlaczego pomiary elektryczne są tak ważne?


– Na potrzeby ubezpieczenia domu. Każdy ubezpieczyciel stawia takie wymogi w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia nawiązując do prawa budowlanego. Prawo budowlane nakłada
obowiązek zlecania okresowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych przez
właścicieli budynków. Brak odpowiedniego protokołu np. w przypadku pożaru może
pozbawić Cię majątku całego życia, ponieważ otwiera to ubezpieczycielowi ścieżkę do
odmowy wypłaty odszkodowania.
– W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony
przeciwporażeniowej
– W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony
przeciwpożarowej.
– W celu dopełnienia formalności związanych z budową nowego budynku i uzyskaniem
pozwolenia na jego użytkowanie.
– W celach gwarancyjnych – jest to wymagane np. podczas instalacji kabli grzewczych, mat
grzewczych, folii grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych, które wymagają fachowego
pomiaru po zakończeniu czynności montażowych.
– W celu oceny stopnia zużycia elementów instalacji elektrycznych i wcześniejszego
zaplanowania ich wymiany.
– W celu oceny możliwości wykonania prac związanych z modyfikacją, rozbudową lub
przebudową instalacji elektrycznych.

 

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne ?


Pomiary elektryczne należy przeprowadzać nie tylko w nowych instalacjach, ale również w tych
modernizowanych i funkcjonujących od jakiegoś czasu. Konieczne są zatem badania okresowe, które
według Ustawy Prawo budowlane, trzeba wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu 

+48 793-376-709

lub mailowo

biuro@rmprojekty.pl